Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Żywność w ramach PROGRAMU FEAD Podprogram 2016

Utworzono dnia 20.10.2016

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie przepisy umożliwiające większej ilości osób skorzystania                 z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód netto z miesiąca poprzedzającego nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 1 268,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, w celu otrzymania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Jednocześnie informujemy, iż osoby należące do Parafii Kłecko będą miały wydawaną żywność na miejscu w ww. Parafii, natomiast osoby należące do Parafii Świniary oraz Dębnica, będą zobowiązane odebrać żywność w jednej z Parafii w Gnieźnie - wskazanej przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu                 – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenia za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań  

  administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się: 

- świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów

  o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia                     

   i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r.                        

  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych   

  (Dz. U. poz. 693);  

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 11

W poprzednim tygodniu: 28

W tym miesiącu: 90

W poprzednim miesiącu: 89

Wszystkich: 1752